Stichting Mosae Zorggroep beëindiging deel I aanwijzing november 2019

Instelling bevel/aanwijzing | 02-03-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit heeft betrokkene geen bezwaar ingediend.Reactie
Reactie afkomstig van: zorgaanbieder
Mosae Zorggroep heeft eind september 2019 een cliëntenstop ingesteld om ervoor te zorgen dat de personele formatie weer in balans kwam met de zorgzwaarte van onze bewoners. IGJ bekrachtigde dit besluit op 7 november jl. door middel van het opleggen van een aanwijzing waarbij Mosae moest aantonen dat vóór 7 februari voldoende personeel in de dagelijkse zorg werd ingezet (kwaliteit en kwantiteit). Deze aanwijzing ging gepaard met een opgelegde cliëntenstop door IGJ. Inmiddels is het doel bereikt en horen we van medewerkers dat in de teams meer stabiliteit en ruimte ervaren wordt. De bevindingen van IGJ op basis van de toezichtsbezoeken begin 2020 bevestigen ons beeld dat Mosae hiermee de eerste stappen op weg naar herstel gezet heeft. Mosae Zorggroep is blij dat IGJ besloten heeft de cliëntenstop op te heffen. Mede gelet op het maatschappelijk belang waarbij druk is ontstaan op de regionale wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. We gaan komende weken in goed overleg en in een gepast tempo weer nieuwe bewoners opnemen. Hierbij bewaken we dat medewerkers voldoende ruimte krijgen om te werken aan verbetering in de kwaliteit van onze zorgprocessen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat