Stichting Lentis, Kliniek Groningen, rapportbrief toets last onder dwangsom, oktober 2019

Last onder dwangsom | 11-11-2019
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
De IGJ constateert dat Lentis in de Kliniek Groningen de vereiste verbeteringen en maatregelen rond dossiervoering en methodisch werken heeft gerealiseerd. Lentis voldoet hiermee binnen de gestelde termijn aan de norm. Hiermee is het dwangsom- traject tot een einde gekomen. De inspectie constateert dat Lentis veel inspanningen heeft geleverd om te voldoen aan de vereisten. Het is zichtbaar dat medewerkers hun volle inzet hebben getoond om de situatie in de kliniek te verbeteren. Er is een vast stabiel team van verpleegkundigen en er is een nieuwe psychiater gestart. Onderstaande verbetermaatregelen zijn gerealiseerd: - het is voor medewerkers duidelijk hoe er gewerkt wordt en wat er wordt verwacht - er is een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers - de overlegstructuren zijn helder - medewerkers voelen zich veilig om elkaar aan te spreken - (eind)verantwoordelijkheid is in de dossiers terug te vinden - de informatie in alle getoetste patiëntendossiers is eenduidig vastgelegd. Een medewerker: ’het komt nu aan op herhalen, herhalen en aanspreken’. De inspectie geeft aan dat zij het verbeterbeleid nauwlettend blijft volgen met het oog op de wisselingen in het bestuur en de behandelstaf. Wij delen deze zorg en blijven hard werken om de ingezette koers vast te houden. De raad van bestuur

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat