Residentie Buitenzorg Groningen aanwijzing maart 2019

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 04-04-2019
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
In december 2018 hebben wij een inspectiebezoek gehad op onze verpleegunit in Groningen. Naar aanleiding van dit bezoek hebben wij een aanwijzing van IGZ ontvangen. Wij zijn ons bewust van de strekking en inhoud van de aanwijzing. De door IGZ genoemde punten onderkennen wij en nemen ze ter harte. Wij zien dit als stimulans om de kwaliteit van onze zorgdienstverlening te versterken in het belang van onze ouderen. De aanwijzing vormt een handvat om tot een snelle verbetering van kwaliteit en te komen. Vanaf december zijn wij reeds gestart met een verbetertraject. De focus ligt daarbij vooral op medicatieveiligheid, sturen op kwaliteit en veiligheid en deskundigheid van personeel. Dit in lijn met de bevindingen van IGZ. Het verbetertraject wordt door onze medewerkers gedragen. Onze kleinschalige verpleegafdeling bestaat dit jaar 10 jaar. In het afgelopen decennium hebben wij ons met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor cultuurspecifieke zorg en ondersteuning voor onze doelgroep, de Indische en Molukse ouderen of ouderen die zich daarmee verwant voelen. De senang factor staat bij ons centraal omdat wij het welbevinden van onze ouderen voorop stellen. Warmte, gastvrijheid en respect zijn belangrijke kernwaarden. Onze achterban weet onze cultuurspecifieke benadering van zorg en ondersteuning te waarderen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat