Rapportage Goed Bestuur: Onderzoek naar de dienstenconstructie van DeSeizoenen B.V. september 2019

Instellingsrapport | 07-10-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.Reactie
DeSeizoenen geeft opvolging aan reeds in gang gezette verbeteringen. DeSeizoenen neemt de bevindingen uit het onderzoek van de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit naar goed bestuur met betrekking tot de dienstenconstructie van de zorgorganisatie serieus. De publieke toezichthouders constateren dat DeSeizoenen de afgelopen jaren positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Zo heeft DeSeizoenen haar governancestructuur aangepast, een reglement tegenstrijdige belangen ingevoerd, de rekening-courantovereenkomst met zusterorganisatie Care Shared teruggedraaid en in de jaarrekening de bedragen van transacties met zusterorganisaties geëxpliciteerd. Ook constateren IGJ en NZa dat DeSeizoenen in lijn heeft gehandeld met de regels omtrent het verbod op winstoogmerk. De toezichthouders onderzochten een afgebakende periode in het verleden: 2016 en 2017. De verbeterpunten van de toezichthouders betreffen de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. DeSeizoenen hecht waarde aan deze bevindingen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat de directe begeleiding van cliënten nooit ter discussie heeft gestaan. DeSeizoenen geeft opvolging aan de bevindingen door verdere verbetering van de governance. Voor het einde van dit jaar vindt definitieve besluitvorming plaats over de wijze waarop de bestuursstructuur (personele unie) van DeSeizoenen en Care Shared wordt aangepast. Voor DeSeizoenen blijft het leveren van goede zorg voor de cliënten de absolute prioriteit.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat