Nazra Zorg Den Haag aanwijzing maart 2020

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 30-04-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.


Nazra Zorg Den Haag aanwijzing maart 2020.pdf
30-04-2020 | PDF-document PDF-document, 72 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Zorgaanbieder
Nazra Zorg BV staat voor kleinschalige persoonlijke zorg met groot respect voor de cliënt en zijn/haar integriteit. Vanuit die filosofie heeft en houdt de cliënt eigen regie met betrekking tot de zorg die deze wenst te ontvangen. Zorg die aansluit bij de specifieke behoeften en wensen van de cliënt. IGJ heeft een inspectiebezoek aan Nazra Zorg BV gebracht. Naar aanleiding hiervan is een rapportage opgesteld en heeft Nazra Zorg BV een aanwijzing gekregen op de onderdelen 'veilige zorg thuis' en 'sturen op kwaliteit'. Met betrekking tot de rapportage merken wij op dat de bevindingen in hun context moeten worden bezien. Die context is voor een belangrijk deel weggevallen in de schriftelijke weergave van de bevindingen. Nazra Zorg BV deelt de conclusies zoals deze in de rapportage zijn verwoord dan ook niet en is hierover in gesprek met IGJ. Nazra Zorg BV heeft desondanks en voor zover redelijkerwijs mogelijk, naar haar mening, voldaan aan hetgeen met de aanwijzing van haar gevraagd werd. Wij hebben altijd gestreefd naar goede, veilige en persoonlijke zorg voor de cliënt. Daar waar onze dienstverlening beter, efficiënter of transparanter kan, zullen wij ons (blijven) inspannen om processen daarop aan te passen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat