Last Onder Dwangsom Indigoletta BV (Arenborghoeve)

Instellingsrapport | 05-02-2019
Last onder dwangsom ex artikel 29, eerste lid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in verbinding met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.


Last Onder Dwangsom Indigoletta BV (Arenborghoeve).pdf
05-02-2019 | PDF-document PDF-document, 348 kB

Reactie
Indigoletta B.V. heeft kennis genomen van het voornemen van de IGJ om een last onder dwangsom op te leggen vanwege niet nagekomen eerdere aanwijzingen. Indigoletta B.V. heeft goede notitie genomen van de zienswijze en conclusie van de IGJ en is van mening dat datgene dat geconcludeerd is reeds bij de kliniek is geïmplementeerd, echter nog niet volledig op papier is vastgelegd zoals de IGJ vereist. Indigoletta B.V. is zeer verheugd dat de IGJ zich de moeite heeft genomen om het rapport puntsgewijs te voorzien van een zogenaamde toelichting zodat thans ook duidelijk wordt wat de IGJ precies verwacht. Zoals aangegeven heeft Indigoletta B.V. de implementatie reeds uitgevoerd en zal ten spoedigste dit ook op schrift formaliseren en dit presenteren aan de IGJ. Naar de mening van Indigoletta B.V. is de zorgverlening binnen haar kliniek altijd volgens de geldende standaarden uitgevoerd en is de kwaliteit nimmer in het geding geweest. Er is echter verzuimd alles minutieus op te schrijven en te documenteren. Ook daar zal zij nu aan voldoen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat