Faillissement Slotervaartziekenhuis - Onderzoek naar goed bestuur in de periode 2014 – 2018

Instellingsrapport | 14-12-2020
Op 25 oktober 2018 sprak de rechtbank de faillissementen uit van Slotervaartziekenhuis B.V. en MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om gezamenlijk onderzoek te doen naar in ieder geval de volgende twee vragen: 1) Hebben (de bestuurders van) de ziekenhuizen de Governancecode Zorg nageleefd? 2) Is er sprake (geweest) van belangenverstrengeling, en zo ja: heeft dit geleid tot overtreding van (zorg)wet- en regelgeving? De inspectie en de NZa hebben het verzoek van de minister gehonoreerd en zijn begin 2019 gestart met een onderzoek naar goed bestuur bij deze failliete ziekenhuizen. Het onderzoek beslaat de periode 2014-2018.Reactie
Reactie afkomstig van: raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouder MC Slotervaart
De IGJ en de NZa hebben na een uitvoerig onderzoek vastgesteld dat er bij Slotervaartziekenhuis B.V. geen sprake is geweest van het onttrekken van zorggeld. Zoals aandeelhouders, raad van commissarissen en raad van bestuur steeds hebben gezegd, is er sprake geweest van integere bedrijfsvoering. In een aantal gevallen is bij enkele besluiten de schijn van belangenverstrengeling niet vermeden. Dit ondanks dat die besluitvorming plaatsvond overeenkomstig de wet en de statuten. Maar ook die transacties waren marktconform en zijn aangegaan op basis van normale, zakelijke voorwaarden waarbij er geen bevoor- of benadeling heeft plaatsgevonden. Dat toont eens te meer aan dat het Slotervaartziekenhuis verantwoord is bestuurd. De curatoren in het faillissement lieten in juni 2019 al weten dat niet is gebleken dat het bestuur handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers zijn benadeeld. In geen enkel tot nu toe verschenen rapport over het faillissement van het Slotervaartziekenhuis is vastgesteld dat sprake zou zijn geweest van onzakelijk, onbehoorlijk bestuur waarbij de wet- en regelgeving zou zijn overtreden. De raad van bestuur, raad van commissarissen en de aandeelhouder van Slotervaartziekenhuis B.V. hechten eraan dit onder de aandacht te brengen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat