Anemoon B.V. Leiden instellen verscherpt toezicht september 2020

Verscherpt toezicht | 29-10-2020
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Reactie afkomstig van: Zorgaanbieder
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw voornemen om tot verscherpt toezicht over te gaan. De door u genoemde redenen rechtvaardigen ons inziens niet om tot VT over te gaan, zeker niet nu wij het afgelopen jaar in nauwe samenspraak met Stichting Waardigheid en Trots het gehele proces opnieuw hebben doorlopen en opgezet. De werkelijke reden van u om tot VT over te gaan is uw zorg over de financien, te weten de actuele belastingschuld en huurschuld van ons huis. De belastingschuld en huurschuld zijn ontstaan door de door uw Inspectie in 2019 opgelegde bewonersstop, door de inhuur van dure ZZP’ers en de coronacrisis. Ik heb u aangegeven dat wij met de belastingdienst tot een vergelijk willen komen waarbij de huurschuld wordt kwijtgescholden. Het onder toezicht stellen met daarbij behorende negatieve pers staat ons voornemen om zo snel mogelijk het huis vol te krijgen in de weg. Een volle bezetting geeft een goede en verantwoorde exploitatie.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat