Aanwijzing Stichting Stepwork GGZ

Instelling bevel/aanwijzing | 16-07-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.


Aanwijzing Stichting Stepwork GGZ.pdf
16-07-2020 | PDF-document PDF-document, 149 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Stichting Stepwork GGZ
Stepwork heeft met verwondering kennis genomen van de werkwijze van IGJ die thans resulteert in een openbaar te maken aanwijzing m.b.t. het gebruik van een EVS. Sinds een eerste inspectiebezoek in 2019 is er een onevenredige hoeveelheid tijd en energie door medewerkers besteed aan een alsmaar uitdijend bureaucratisch traject. Die inzet en middelen hadden wij liever aan het primair zorgproces besteed. Stepwork heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat een elektronisch voorschrijfsysteem in onze instelling niet per se meerwaarde heeft aangezien (I) er sporadisch medicatie wordt voorgeschreven, (II) door één voorschrijvend medewerker die (III) veiligheidsrisico’s bij voorkeur niet middels een EVS ondervangt maar door persoonlijk contact met de cliënt en evt. medevoorschrijvers i.c.m. zorgvuldige dossiervoering. Desondanks is er een EVS aangeschaft. Dit EVS én de gehanteerde werkwijze zijn door IGJ tijdens haar vervolgtoezicht slechts zeer marginaal getoetst. Stepwork kan zich geenszins vinden in de conclusie dat er sprake is van een risico voor de patiëntveiligheid, acht de berichtgeving hieromtrent schadelijk voor het vertrouwen van cliënten in onze zorg en heeft tegen dit besluit van IGJ dan ook bezwaar aangetekend. Een uitgebreidere reactie is op onze website te vinden.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat