Aanwijzing FineDent B.V. te Houten

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 19-07-2021
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.


Aanwijzing FineDent B.V. te Houten.pdf
19-07-2021 | PDF-document PDF-document, 173 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: zorgaanbieder
Zorgaanbieder is van mening dat de conclusie dat sprake is van ernstige tekortkomingen niet gestoeld is op de feiten. Zorgaanbieder is van mening dat op organisatorische zaken met betrekking tot de dossiervorming en het structureel monitoren van de kwaliteit van zorg en de toedeling van taken en bevoegdheden de tekortkomingen terecht gesignaleerd zijn, maar ook dat daar verbeteringen mogelijk zijn. Zorgaanbieder heeft op constateringen ook gelijk maatregelen getroffen en verbeteringen gerealiseerd. Dat betekent echter niet: dat sprake was van i) ernstige tekortkomingen omdat daarmee ten onrechte geen althans onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen de aard en omvang van de tekortkomingen en ii) miskend wordt dat niet elke tekortkoming onherroepelijk leidt tot de conclusie dat niet wordt voldaan aan de normen voor goede zorg. Immers, er kan nog steeds worden voldaan aan de normen voor goede zorg ondanks dat sprake is van (een) tekortkoming(en). Diverse normen zijn immers te beschouwen als open normen. Om die reden kan zorgaanbieder zich niet vinden in de conclusie. Zorgaanbieder deelt niet de conclusie dat de bestuurder/zorgverlener een gebrek aan zelfreflectie en toetsbaarheid zou hebben. Bestuurder/zorgverlener heeft volledig en in alle openheid meegewerkt aan alle bezoeken van de inspectie, alle vragen beantwoord en zonder enige terughoudendheid

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat